Tvorba energetických koncepcí

Zpracujeme územní energetickou koncepci.

Pro naše klienty zpracujeme územní energetickou koncepci a akční plány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a podle souvisejících předpisů. Energetická koncepce obsahuje:

 • Územní energetická koncepce obsahuje:
 • Rozbor trendů vývoje poptávky po energii (počet obyvatel, sídelní struktura, rozdělení spotřeby energie do sektorů).
 • Rozbor zdrojů a nakládání s energií (dostupnost fosilních,  obnovitelných a druhotných zdrojů energie).
 • Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie (stanovení technického potenciálu + možnosti využití druhotných zdrojů).
 • Hodnocení ekonomicky využitelných úspor (stanovení technického potenciálu úspor energie a možností jejich realizace u systémů spotřeby v sektoru bydlení, veřejném a podnikatelském sektoru).
 • Základní cíle v rámci:
  • provozování a rozvoje soustav zásobování tepelnou energií,
  • realizace energetických úspor,
  • využívání OZE a druhotných zdrojů energie,
  • výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,
  • snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů,
  • rozvoje energetické infrastruktury,
  • provozu „ostrovů v elektrizační soustavě“,
  • rozvoje „inteligentních sítí“ a
  • využití alternativních paliv v dopravě.
 • Nástroje pro dosažení stanovených cílů.
 • řešení systému nakládání s energií, jehož součástí je:
 • návrh ekonomicky efektivního zabezpečení pokrytí energetických potřeb dotčeného územního obvodu při respektování státní energetické koncepce, regionálních programů, dalších strategických dokumentů a regionálních omezujících podmínek s ohledem na spolehlivost dodávek jednotlivých forem energie a
 • vymezení variant technického řešení rozvoje systému zásobování dotčeného území energií vedoucích k uspokojení požadavků stanovených předpokládaným vývojem poptávky po energii v rámci řešeného územního obvodu, vyčíslení jejich účinků a nároků a jejich vyhodnocení.