Analýza trhu a zákazníků

Zjišťujeme motivace a postoje, které zaujímají zákazníci v průběhu celého nákupního cyklu.

Prostřednictvím pokročilých nástrojů průzkumu a analýzy trhu zjišťujeme motivace a postoje, které zaujímají zákazníci v průběhu celého nákupního cyklu, od seznámení se s produktem nebo značkou, zvažováním nákupu, až po uskutečnění nákupu. Tyto poznatky využíváme k návrhu produktových řad, nastavení komunikačních kanálů nebo ke formulování  konkrétních podnikatelských nápadů a příležitostí.

Nejčastější formy analýz, které provádíme

 1. Segmentace zákazníků je jedním z důležitých předpokladů úspěšného fungování marketingu. Vzhledem k rozdílným potřebám a přáním zákazníků a velkému množství výrobků a značek na trhu je téměř nemožné přistupovat ke všem zákazníkům stejným způsobem. Segmentace spočívá v identifikování skupin zákazníků, které jsou s ohledem k zadaným parametrům homogenní, a přitom se od sebe dostatečně odlišují. Úspěšné marketingové přístupy spočívají v nalezení těchto segmentů, a zaměření svého marketingového úsilí na nejvhodnějších z nich.
   
 2. Conjoint analýza (considered jointly). Tato analýza se nejčastěji používá v případech, kdy firma nabízí produkt, který má několik různých vlastností nebo funkcí důležitých při zákaznickém výběru. Příkladem může být auto, u kterého nás může zajímat velikost, typ karoserie, výkon motoru, pohodlí, bezpečnost, atd., nebo například bankovní účet, u kterého nás může zajímat snadnost obsluhy, poplatky, výpovědní lhůta, kreditní karty, atd. Díky conjoint analýze je možno zjistit zákaznické preference a díky tomu správně navrhnout skladbu produktu nebo jeho nejvýhodnější varianty.
   
 3. Kvalitativní nebo kvantitativní výzkum slouží k detailnímu zjištění postojů a potřeb zákazníků, pochopení jejich rozhodovacího procesu a motivací nebo k hodnocení vaší nebo konkurenční značky na trhu.
   
 4. Měření účinnosti reklamních kampaní a návratnosti marketingových investic je důležitým nástrojem řízení nákladů na marketing. Porovnáním výsledků měření před kampaní a po ní získáte přesné údaje o tom, jakého výsledku jste za vynaložené peníze dosáhli.
   
 5. Data mining – Řada firem má v databázích uloženo mnoho údajů o svých zákaznících, které často zůstávají zcela nevyužity. Mnohdy jde o data, která jsou vedlejším produktem provozních systémů. Jsme schopni navrhnout a implementovat marketingový informační systém, který bude s těmito daty pracovat a využívat je jako další zdroj o zákaznících.
   
 6. Zkoumání sekundárních zdrojů, monitoring médií – Z různých informačních zdrojů (média, výroční zprávy, veřejné databáze, další zdroje) jsme schopni získávat informace například o konkurenci, významných událostech týkajících se vašeho odvětví nebo o technických novinkách
   
 7. Mystery shopping poskytuje detailní informace o aktuální úrovni kvality obsluhy zákazníků, a to prostřednictvím hodnocení prodejního místa, prodejních a komunikačních schopností prodejců, hodnocení nastavených procesů souvisejících s čekací dobou, termíny dodání, provedením nákupu, reklamací zboží apod. Na základě informací získaných z mystery shoppingu identifikujeme slabá místa v prodejní síti a navrhneme konkrétní oblasti pro zlepšení.

Tyto analýzy pomáhají najít odpovědi na nejčastější otázky:

 • Jaké segmenty zákazníků jsou pro nás nejatraktivnější? Jaké jsou potřeby zákazníků a jak je nejlépe můžeme uspokojit? V jakých oblastech můžeme vytvořit dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu?
 • Jak naši stávající nebo potenciální zákazníci vnímají naši firmu a naše konkurenty?
 • Jaké jsou vzorce chování našich zákazníků? Kde je největší potenciál dalšího zisku?
 • Můžeme zvýšit obrat rozšířením našeho produktového portfolia? Nebo oslovením dalších segmentů?
 • Jaká je návratnost našich marketingových investic?
 • Jakou cenu za produkty máme nastavit, abychom dosáhli nejvyššího zisku?
 • Jaký ziskový potenciál má vybudování dlouhodobého vztahu se zákazníkem?
 • Jaké budoucí chování zákazníka lze očekávat na základě analýzy jeho minulého chování?
 • Jaké jsou vztahy mezi produkty a službami s ohledem na možnosti kombinování nabídek?
 • Jaké kroky bychom měli podniknout, abychom zvýšili loajalitu zákazníků?
   

K odpovědi na tyto a další otázky využíváme integrovaný přístup, který je často označován pojmem „Market intelligence“. Tento přístup v sobě zahrnuje jak klasické metody marketingového výzkumu, jako jsou kvalitativní nebo kvantitativní výzkumy, tak pokročilé nástroje sběru a vyhodnocování dat.
Klasické metody marketingového výzkumu jsou založeny na omezeném počtu interakcí se zákazníky, většinou jednosměrných, a jsou zejména vhodné k zodpovězení konkrétních, specifických otázek nebo sledování určitých trendů, přičemž hlavním předmětem zkoumání je většinou postoj zákazníka.  
Nástroje „Market intelligence“ jsou založeny na kontinuálním vyhodnocování mnoha dalších zdrojů dat, která jsou obsažena v různých databázích, ať už ve vlastnictví klienta nebo v jiných zdrojích a jsou vyhodnocovány s ohledem na celkovou znalost trhu, finanční dynamiku odvětví, znalost konkurence. Klasický statisticko-matematický pohled je doplněn i o „business“ pohled a jednosměrná komunikace je nahrazována obousměrnou, nejčastěji formou implementace CRM systémů.